Ameangyny kesmek bilen plazmany kesmegiň arasyndaky tapawut

Metaly ululykda kesmeli bolanyňyzda, köp wariant bar.Her bir senet her bir iş we her bir metal üçin amatly däl.Alawy ýa-da saýlap bilersiňizplazma kesmektaslamaňyz üçinŞeýle-de bolsa, bu kesiş usullarynyň arasyndaky tapawutlara düşünmek möhümdir.
Ameangyny kesmek prosesi, materialy eredip ýa-da ýyrtyp bilýän ýalyn döretmek üçin kislorod we ýangyç ulanmagy öz içine alýar.Oňa köplenç oksi-ýangyç kesmek diýilýär, sebäbi materialy kesmek üçin kislorod we ýangyç ulanylýar.

Ameangyny kesmek prosesi, materialy eredip ýa-da ýyrtyp bilýän ýalyn döretmek üçin kislorod we ýangyç ulanmagy öz içine alýar.Oňa köplenç oksi-ýangyç kesmek diýilýär, sebäbi materialy kesmek üçin kislorod we ýangyç ulanylýar.
Materialy tutaşdyrmak temperaturasyna gyzdyrmak üçin, ýangyny kesmek bitarap alawy ulanýar.Bu temperatura ýetenden soň, operator oda goşmaça kislorod akymyny goýberýän leňri basýar.Bu materialy kesmek we eredilen metal (ýa-da masştab) çykarmak üçin ulanylýar.Ameangyny kesmek ajaýyp saýlaw, sebäbi güýç çeşmesini talap etmeýär.

Anotherene bir ýylylyk kesiş prosesi plazma arkasyny kesmekdir.Ameangyny kesmekden tapawutly plazma öndürmek üçin gazy gyzdyrmak we ionlaşdyrmak üçin ýaý ulanýar.Volfram elektrody plazma fakelinde arkany döretmek üçin ulanylýar, ýer gysgyjy iş bölegini zynjyr bilen birikdirmek üçin ulanylýar we wolfram elektrody plazmadan ionlaşdyrylansoň, gyzýar we ýerdäki iş bölegi bilen täsirleşýär.Iň gowusy materialyň kesilmegine bagly bolar, aşa gyzdyrylan plazma gazlary metal bugar we masştabyny çykarar, plazma kesmek iň oňat geçiriji metallar üçin amatly, polat ýa-da çoýun bilen çäklenmän, alýumin we poslamaýan polat kesmek hem mümkindir. , bu amal hem awtomatlaşdyrylyp bilner.Plazma kesmekýalyn kesmekden iki esse galyň materiallary kesip biler.Galyňlygy 3-4 dýuýmdan pes metallar üçin ýokary hilli kesmek zerur bolanda plazma kesmek ulanylmalydyr


Iş wagty: Awgust-24-2022