Elektrikli kebşirleýiş maşynynyň howpsuzlygy amallary

Elektrik kebşirleýji maşynenjamlary ulanmak ýönekeý, ygtybarly, gurluşyk önümçiligi we gämi senagaty ýaly önümçilikde we gaýtadan işlemekde giňden ulanylýan, gaýtadan işlemek amallarynyň möhüm görnüşidir.Şeýle-de bolsa, kebşirleýiş işiniň belli bir howpy bar, elektrik togunyň urmagyna we ýangyn heläkçiligine, hatda agyr ýagdaýlarda adam pidalaryna sebäp bolýar.Bu, hakyky kebşirleýiş işinde, kebşirleýiş işiniň hilini üpjün etmek üçin degişli howpsuzlyk howplaryna ýeterlik üns bermegi talap edýär.Şol sebäpli kebşirleýiş işleri wagtynda aşakdaky tejribe kodlary berjaý edilmelidir.

1. Gurallary seresaplylyk bilen barlaň, enjamyň bitewidigini ýa-da kebşirleýiş maşynynyň ygtybarly ýerdedigini, kebşirleýiş maşynyny abatlamagy elektrik tehniki işgärleri amala aşyrmaly we beýleki işgärler sökmeli we abatlamaly däl.

2. Işe başlamazdan ozal, işe başlamazdan ozal kadaly we howpsuzdygyny tassyklamak üçin iş gurşawyny üns bilen barlamaly we gowy geýmelikebşirlemek kaskasyellikler we beýleki zähmet goraýjy enjamlar.

3. Beýiklikde kebşirläniňizde howpsuzlyk kemerini geýiň we howpsuzlyk kemeri asylanda, kebşirleýiş wagtynda howpsuzlyk kemerini ýakmazlyk üçin kebşirleýiş böleginden we ýer sim böleklerinden uzak durmagyňyzy unutmaň.

4. Zemin simleri berk we ygtybarly bolmaly, toprak simleri hökmünde tok, sim simleri, maşyn gurallary we ş.m. ulanmaga ýol berilmeýär.Umumy ýörelge kebşirleýiş nokadynyň iň ýakyn nokady, janly enjamlaryň ýer simleri seresap bolmaly, enjamlary ýakmazlyk ýa-da ýangyn bolmazlygy üçin enjam simleri we ýer simleri birikdirilmeli däldir.

5. lamangyjy kebşirleme ýakynlarynda ýangynyň öňüni almak boýunça berk çäreler görülmeli, zerur bolsa howpsuzlyk işgäri işlemezden ozal razy bolmaly, kebşirleme seresaplylyk bilen barlanandan soň, ýangyn çeşmesiniň ýokdugyny tassyklamaly.

6. Möhürlenen gap kebşirlenende, turba ilki bilen açary açmaly, ýag bilen doldurylan gapy abatlamaly, arassalamaly, kebşirlemezden ozal girelgesini ýa-da deşik deşigini açmaly.

7. Ulanylan tankda kebşirleýiş işleri geçirilende, ýangyjy we partlaýjy gazlaryň ýa-da maddalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly, ýagdaý anyklanmanka ýangyn kebşirlemäge başlamak düýbünden gadagan.

8. Kebşirleýji dykyzlar we kebşirleýiş simleri ýygy-ýygydan barlanmaly we goldanylmaly, zyýany wagtynda abatlamaly ýa-da çalyşmaly.

9. rainagyşly günlerde ýa-da çygly ýerlerde kebşirläniňizde, gowy izolýasiýa üns beriň, eller we aýaklar çygly ýa-da çygly eşikler we aýakgaplar kebşirlemeli däldir, zerur bolsa aýaklaryň aşagyna gury agaç goýup bolar.

10. Işden soň ilki bilen elektrik üpjünçiligini kesmeli, ýapmalykebşirleýji maşyn, wakany terk etmezden ozal iş ýeriniň ýitip giden ýangyny üns bilen barlaň.


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry