Awtomat ýyldyrym kebşirleýiş maskasyny kebşirlemegiň iş prinsipi

Suwuk kristalyň iş prinsipiawtomatiki ýagtylyk kebşirleýiş maskasysuwuk kristalyň ýörite fotoelektrik aýratynlyklaryny ulanmak, ýagny suwuk kristal molekulalary suwuk kristalyň iki ujuna naprýa .eniýe goşandan soň belli bir aýlanmaga eýe bolar, şonuň üçin suwuk kristal listine ulanylýan naprýa .eniýäni üýtgetmek üçin gözegçilik edip bolar. ýagtylygyň geçiş tizligi, kölegeli belgini sazlamagyň täsirine ýetmek we kebşirlemekden goramak maksadyny oýnamak.Arka çyrasy ýok mahaly, görünýän ýagtylyk suwuk kristal listden mümkin boldugyça geçip biler, onuň bilen kebşirleýjiler kebşirlenen iş bölegini aç-açan görüp bilerler we oňaýsyzlyk ýok, arkanyň pursatynda çalt garaňky ýagdaýa öwrülip biler. kebşirleýjileriň gözlerini zyýanly şöhlelerden we güýçli ýagtylykdan goraň.

Kölegäniň belgisisüzgüçtopar näçe dereje süzüp bilýär, kölegeli belginiň bahasy kölegäniň derejesinde belli bir kölegeli belgini görkezýär, kölegäniň sany näçe köp bolsa, süzgüç toparyny garaňkylaşdyrmak derejesi şonça-da köp, häzirki suwuk kristal awtomatiki garalama kebşirleýiş maskasy halkara ülňülerine laýyklykda kölegäniň sany 9 ~ 13 # bellendi.Kölegäni saýlamak rahatlyk ýa-da ýok, kebşirleýjiler iň amatly usuly saýlamaly we belli bir amaly şertlerde gowy görünmegi saklamaly.Amatly kölegeli belgini saýlamak, kebşirleýjiniň başlangyç nokadyny anyk görmegine we kebşirleýjiniň kebşirleýiş derejesini ýokarlandyrmagyna kömek edýär.Kebşirleýiş obýektiniň materialy başga bolsa, kebşirleýiş obýektini has gowy görmek we has oňaýly bolmagy üçin dürli kölegeli sanlar saýlanmalydyr.

Suwuk kristal awtomatiki garalama kebşirleýiş maskasynyň iş prosesi: dürli kebşirleýiş usullaryna we kebşirleýiş toklaryna laýyklykda, kölegeli belgini saýlamak üçin kölegeli san düwmesini sazlaň;Özüňizi rahat duýup, kebşirlenen zady aýdyň görmek üçin maska ​​kellä geýilýän penjire we penjiräni görmek burçuny sazlaň;Spot kebşirleýiş ýaýynyň pursatynda, ark signalyny anyklaýyş zynjyry ark signalyny kesgitlänsoň, penjire çalt we awtomatiki usulda öçýär we kesgitlenen kölege belgisine ýetýär we üznüksiz kebşirleýiş işi başlap biler;Kebşirleýiş işi gutardy, ark signaly ýitýär we penjire derrew kadaly ýagdaýa gelýär.


Iş wagty: Noýabr-24-2022